محسن کردی
عنوان مقاله آقای رضا پهلوی چگونه با امر وکالت !و نیرو های حمایت کننده از همبستگی بر خورد خواهند کرد ؟
آقا عجب گیری کردیم ها! در این پیرانه سری - البته ما که هنوز جوانیم .. رفقا را عرض میکنم! - در این پیرانه سری باید یک سری حقایق بدیهی را یاد اور دوستان شد!

1- این حق قانونی هر سلطنت طلب، حزب الهی، کمونیست کارگری است که قرآن آتش بزند، عکس رضاپهلوی را آتش بزند، عکس خمینی و نلسون ماندلا یا گاندی را آتش بزند و و این همه بر اساس اصل بدیهی آزادی بیان و مطابق قانون کشورهای اروپایی چنین حقی را دارد و در اروپا برسمیت شناخته شده! این آدم حق دارد عکس رضاپهلوی و یا لنین را بگذارد مقابلش سجده کند! در سوئد قرآن آتش میزنند و مسلمانان بهم میریزند و دولت از کسی که قران را آتش میزند حمایت می کند که آزادی بیان پاس داشته شود!

آقا آزادی بیان را متوجه میشوید یعنی چه؟ یعنی این که یک سلطنت طلب حق دارد به شیرین عبادی و عالی پیام فحش رکیک بدهد و کاری بر خلاف قانون انجام نداده!! در ایران فردا هرکس حق دارد بر علیه هر کسی فحش رکیک بدهد. آن فرد حق دارد به دادگاه شکایت کند و به دلیل توهینی که به او شده خسارت بگیرد همین! آقای محققی شما حق ندارید و این خلاف آزادی بیان است که از رضاپهلوی بخواهید جلوی سلطنت طلبان فحاش را بگیرد! رضاپهلوی قانونا حق چنین کاری را ندارد و اگر رضاپهلوی تهدید کرد یا هرچه بکند که خلاف قانون باشد همان سلطنت طلب حق دارد از رضاپهلوی به دادگاه شکایت ببرد و خسارت بگیرد. در همان دادگاه به رضاپهلوی حق نمیدهند که عکس خود را از دست این سلطنت طلبان بیرون بکشد چرا که خلاف آزادی بیان است! بر اساس حق ازادی بیان مصرحه در منشور حقوق بشر سازمان ملل آقای محققی یک انسان اروپایی یا غیر اروپایی، ایرانی یا غیر ایرانی، کرد فارس یا هرکه! حق دارد عکس شما را بگذارد کنار عکس رضاپهلوی در ملاء عام و روی آن بشاشد و ویدو کند و در فیسبوک بگذارد و دست شما به هیچ کجا بند نیست!! آیا این به کله شما عزیزان فرو میرود یا نه؟ این بدیهی ترین امر در آزادی بیان و رعایت حقوق بشر است. اگر این امر بدیهی را درک نمی کنید و بابت آن به رضاپهلوی شکایت می کنید باید به حالتان تاسف خورد. این از وجه قانونی قضیه و حقوق بشری آن.

حال بپردازیم به بخش اخلاقی آن و اخلاق سیاسی. من نه آتش زدن قرآن را که سالی یک بار در سوئد انجام میشود را روا میدانم و نه شاشیدن به عکس رضاپهلوی و ابوالفضل محققی و ترند کردن آن! و نیز مثل آقای محقیقی روا نمیدانم که این سلطنت طلبان ابله به شیرین عبادی و عالی پیام ناسزا بگویند. اما چه کنیم! آقا چه کنیم! مگر اینها مزدور یا مرید رضاپهلوی هستند که گوش به فرمان او باشند؟ گویا شما رفقا در این پیرانه سری هنوز حالیتون نیست این دایناسورها از چه قماشی هستند که باید به حالتان تاسف خورد. اقا اینها یک مشت دیوانه هستند چرا آنها را هی برجسته میکنید؟ رضاپهلوی چکاره است که جلوی آنها را بگیرد! مگر گارد جاویدان یا ساواک دارد؟ اینها مثل شما چپ ها نیستند که گوش بفرمان شورای مرکزی شان باشند! یک سلطنت طلب شعبان بی مخ بر اساس نظر و عقیده خودش عمل میکند و اهمیتی به حرف محققی یا تشر های رضاپهلوی نمیدهد آیا این به کله شما عزیزان فرو میرود یا نه؟ یا قصد و غرضی دارید؟ شما در خانواده یا فامیل آدم دیوانه ندارید؟ خوشبحالتان اگر ندارید ولی آنها که دارند اصلا این دیوانه ها را جدی نمیگیرند. آقا رضاپهلوی بر خلاف تصور شما لشگر گوش بفرمان ندارد! شما قضیه را کلا اشتباهی فرض کردید. خیال میکنید که این محمدرضاشاه است و این سلطنت طلبان هم گارد شاهنشاهی! چنین نیست آقا!

آقای محققی و سایر دوستان! شما اولا قانونا حق ندارید و نمیتوانید جلوی این فحاشان را بگیرید. ثانیا اصلا چکار دارید به اینها! بگذارید اینقدر عر بزنند تا جان از هر جای نابدترشان در بیاید. چرا اجازه میدهید چند خشک مغز وقت شما و قلم شما را بگیرند و از این دست انداختن شماها لذت ببرند! آقا چرا نمی فهمید که بازیچه شده اید؟ کار واجب تر در زندگی ندارید که وقت گرانبها را صرف این شعبان بی مخ ها می کنید؟ ولشان کنید آقا! چند دیوانه رها شده اند در جنگل شماها هی قلم بر میدارید به رضاپهلوی فشار می آورید.

آقا.. یک شخصیت سیاسی، آنهم در مقام و جایگاهی که شاهزاده دارد نمیتواند و نباید مثل من و شما همچی در جزئیات موضع بگیرد و مفصل به اینها یا هر مخالف دیگرش حمله کند و برای رضایت شما چند کلفت و نازک هم بار این سلطنت طلبان بکند. شان رضاپهلوی در این است که آنگونه توییت کند و به همان اندازه ای که در شان اوست - نه توقع شما - خود را از فحاشان بری بدارد.

همین یک اشارت مرا بس است نمیدانم شما چه انتظار بیشتری دارید که شاهزاده هم خود را هم قد شعبان بی مخ کند؟ شما چه متنی را به شاهزاده پیشنهاد می کنید؟ من فکر میکنم همین مانده که شاهزاده همواره رصد کند ببیند کی به هادی خرسندی فحش داد، کی به محققی فحش داد، کی به عالی پیام فحش داد و او چاک دهان را وا کند و هی اعلام برائت کند و چاشنی کند که سلطنت طلب خر است! خوبه آقای محققی؟ راضی میشید اگر رضاپهلوی بگوید سلطنت طلب خر است؟ ما در ده بیست سال گذشته دهها بار با شما چپها، توده ای، چریک فدایی و بقیه سر پرچم به یقه بودیم آقا! جایی که پرچم شیر و خورشید بود شماها سخنرانی نمیکردید. این را که یادمان نرفته! ما هم دندان روی جگر میگذاشتیم برای حفظ اتحاد این پرچم مقدس مان را میگذاشتیم کنار. شاهزاده تذکر میداد که نه عکس او و نه پرچم نیازی نیست ببرید. اما این اواخر دیگر مردم بریدند و به خود شاهزاده پریدند که تو را سنه نه؟ مگه تو صاحب پرچم هستی؟ و مردم حق هم دارند به شاهزاده در این مورد بتوپند. من خودم سالها رعایت حال شما مخالفان سلطنت را در تظاهرات میکردم پرچم نمی اوردم که اتحاد حفظ شود (چه اتحاد اسف انگیز و ترحم برانگیزی که پرچم را تحمل نکند) ولی امروز دیگر دست ما مشروطه خواهان هم نیست. این مردم عادی هستند که این پرچم را بدست دارند و رسما عضو هیچ دار و دسته ای نیستند.

تا بحال من میگفتم عقل نیروهای چپ نمیرسد که این پرچم چقدر برای مردم ایران عزیز است و نادیده گرفتن ان عین بی سیاستی. اما امروز این ملاحظه دیگر در میان نیست. عقل شان نمیرسد مشکل آنهاست.

لذا...... ول کنید دیگه آقا! قضیه را به ابتذال کشیده اید! هی ویدیو پیراهن عثمان می کنید از اینها و از شاهزاده عیب میگیرید و هزاران پادشاهی خواه را که بخاطر رعایت حال حامد اسماعیلیون عکس شاهزاده را بدست نگرفتند نادیده میگیرید! آقا احساس توهین می کنید و تن تان کهیر میزند به سیاست نپردازید. برای پرداختن به سیاست در محیط ایران باید پوست تان کلفت و فوش خورتان ملس باشد! دقیقا فوش خور نه فحش خور! بزودی وقتی همین ها هم در ابعاد چند ده هزار نفر عکس شاهزاده را بدست بگیرند چه خواهید گفت؟ آقا همه آنها که پرچم شیر و خورشید بدست دارند اگر سلطنت طلب نباشند دستکم مخالف آن نیستند. شما دوستان جمهوریخواه تازه چند سالی است که با اکراه پرچم شیروخورشید را احترام که نه.. تحمل می کنید! یادم هست تا همین ده پانزده سال قبل در کنفرانس هایی که پرچم شیر و خورشید بود شرکت نمی کردید! هیچکدام در خانه این پرچم را ندارید این را میدانم. حالا در تظاهرات برلین و در همه تظاهرات ها این پرچم های شیرو خورشید را دیدید و میدانم تن همه تان کهیر زد. رضاپهلوی هرگز با توسل به پرچم شیر و خورشید این تظاهرات و حرکت مردمی را به نفع خود مصادره نکرده. اما اگر یک پرچم سرغ دست کسی بود حتما شما مصادره میکردید. این پرچم بدستان به هرکس تعلق دارند به شما نیروهای چپ و مجاهد تعلق ندارند این را که میدانیم! - مجاهدی که یک شبه و از سر فرصت طلبی پرچم شیر و خورشید بدست گرفت را ما برسمیت نمی شناسیم. آنها خدعه می کنند. آنها به دست بریده حضرت عباس در نوحه خانی ها و سینه زنی زنان شان بیشتر ایمان دارند تا پرچم ایران.- بعنوان حامی حقوق بشر شما نمیتوانید جلوی اعمال سلطنت طلبان را بگیرید ولی میتوانید تقبیح کنید کاری که بسیاری از ما مشروطه خواهان در این سالها کرده ایم.

برگرفته از ایران گلوبال

 نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کنند

 

 

 طناب دار - توماج

 

ايران مينو سرشت - شيفته 

عضویت در نهاد مردمی

عضویت هم میهنان و افراد در نهاد مردمی به دو صورت پشتیبانان حقیقی برای ساکنین خارج کشور و یا پشتیبانان مستعار برای هم میهنان ساکن در ایران  می باشد.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

تولیدات نهاد مردمی

در دفتر روابط عمومی نهاد مردمی، در بخش تولیدات با همکاری گروه محتوا و گروه نویسندگان کلیپ هائی برپایه اخبار روز و رویدادهای مربوط به ایران تهیه می شود که در شبکه های مجازی نهاد مردمی شامل فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام منتشر می شوند.
برای بازدید و یا اشتراک در شبکه های مجازی نهاد مردمی روی لوگوهای زیر کلیک نمائید